นางสาวปวรรณพัสตร์  ม่วงสนธ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาราชการแทน

เกษตรอำเภอวังม่วง      

 

 

                                                                  

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกแล้ว   อย่าลืมมาขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์จากโครงการต่างๆของภาครัฐ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 036-730132

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                

 

                    

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง

ตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุร  18220

โทรศัพท์  036-730132  Fax  036-730132

ผู้ดูแลเว็บไซต์   นางณิรดา  วันยิ่ง   เจ้าพนักงานธุรการ

Email : Saraburi12@doac.go.th