นางสวนิตย์  พรหมโชติ

เกษตรอำเภอวังม่วง

 

 

 

                                                                    

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกแล้ว อย่าลืมมาขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์จากโครงการต่างๆของภาครัฐ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 036-730132

 

 

 

         

 

                                                                                   

 

 

                    

 

 

 

                             

 

 

ันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางถาวร  ภู่ขาว  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  พร้อมก้วยนางสวนิตย์  พรหมโชติ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง  วางแผนโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ  แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลวังม่วง

 

 

 

 

                   

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก  ในแปลงส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง  พร้อมทั้งวางแผนขยายพื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย  อีกทั้งให้คำปรึกษาปัญหาต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสวนิตย์  พรหมโชติ  เกษตรอำเภอวังม่วง  พร้อมด้วย  นางสาวภัคจิรา  คงเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร            ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกร  กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง  

 

 

 

 

แนะนำสำนักงาน

ข้อมูลทั่ว

ไปอำเภอวังม่วง

อัตรากำลัง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์-แผนที่

แผนที่ปฏิบัติงานโครงการ  ปี  2563

แผนที่การใช้จ่ายงบประมาณปี  2563

ศูนย์บริการฯ

สถาบันเกษตรกร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สินค้า OTOP

แบบสำรวจความคิดเห็นการให้บริการทางlnternet

บทบาทหน้าที่ ภารกิจ

 

 

  เทศบาลวังม่วง

เทศบาลตำบลคำพราน

อบต.วังม่วง

เทศบาลตำบลแสลงพัน

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการ

กษตร  2562

สถิติข้อมูลการเกษตร

ข้อมูลจุดถ่ายทอดฯ

แผนปฏิบัติงาน  ศพก.

แผนปฏิบัติงานแปลงใหญ่

แผนพัฒนาพัฒนาการเกษตรตำบลแสลงพัน  ปี  2562

แผนพัฒนาพัฒนาการเกษตรตำบลวังม่วง ปี  2562

แผนพัฒนาพัฒนาการเกษตรตำบลคำพราน ปี  2562

รายงานการประชุม

ความรู้เกี่ยวกับ "การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน"

การใช้สารสะเดากำจัดศัตรูพืช

แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง

 

องค์ความรู้ของเกษตรกร ปี 2562
องค์ความรู้ของเกษตรอำเภอ ปี 62

การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี

การทำน้ำหมักนมน้ำเหลือง

การบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชน

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ผลการขึ้นทะเบียน  ทบก.

ฐานข้อมูลการเกษตรที่สำคัญ

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

คมชัดลึก

มติชน

แนวหน้า

ข่าวสด

ช่อง3       

ช่อง5       

ช่อง7       

ช่อง9       

ช่อง11     

Thaitamboon.com

Hatmail.com

Kapook.com

Sanook.com

Google.com

Phantip.com

Thai.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง   ตำบลวังม่วง   อำเภอวังม่วง   จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์  036-730132  Fax  036-730132

ผู้ดูแลเว็บไซต์   นางณิรดา  วันยิ่ง   เจ้าพนักงานธุรการ

Email : Saraburi12@doac.go.th

  Website counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ้ต์

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม