สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง

สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง มีขนาดพื้นที่

ประมาณ 3 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อาคารสำนักงาน จำนวน

1 หลัง โกดังเก็บพัสดุ 1 หลัง และมีบ้านพักสำหรับ

ข้าราชการ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 1 งาน

ข้อมูลพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

   อำเภอวังม่วง

เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี เดิมอยู่ในการปกครองของอำเภอมวกเหล็ก ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอวังม่วง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอวังม่วง เมื่อวันที่ 7กันยายน 2538

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอวังม่วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดสระบุรี ห่างจากตัวจังหวัดสระบุรี 65กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 341.585 ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ 213,490 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพัฒนานิคม (จังหวัดลพบุรี)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็กและอำเภอแก่งคอย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพัฒนานิคม (จังหวัดลพบุรี)

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป   

หนาวเย็น ในฤดูหนาว ไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน

การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอวังม่วง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน รวมจำนวนประชากร 19,348 คน จำนวน 7,775 ครัวเรือน

การปกครองส่วนภูมิภาค

1. ตำบลวังม่วง (Wang Muang) มี 17 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 135,937.50 ไร่

2. ตำบลคำพราน (Kham Phran) มี 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 35,052.50 ไร่

3. ตำบลแสลงพัน (Salaeng Phan) มี 5 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 42,500 ไร่

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอวังม่วง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

1. เทศบาลตำบลวังม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคำพรานและบางส่วนของตำบลวังม่วง

2. เทศบาลตำบลคำพราน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำพราน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวังม่วง)

3. เทศบาลตำบลแสลงพัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสลงพันทั้งตำบล

4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังม่วง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวังม่วง)

แผนภูมิแสดงที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสระบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง   ตำบลวังม่วง   อำเภอวังม่วง   จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์  036-730132  Fax  036-730132

ผู้ดูแลเว็บไซต์   นางสุทธิสา   ผดุงพัก   เจ้าพนักงานธุรการ

Email : Saraburi12@doac.go.th

Website counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ้ต์

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม