นางสาวสุกัญญา  พลเรือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
ตำบลแสลงพัน

 

นางสวนิตย์  พรหมโชต

เกษตรอำเภอวังม่วง

 

-
-


นางสาววิไลวรรณ  ผดุงพัก

พนักงานทำความสะอาด

 

           

นางสุทธิสา ผดุงพัก

เจ้าพนักงานธุรการ

งานพิมพ์ - บันทึกข้อมูล

 

นางสาวกิริยา  ไคร้ทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับผิดชอบ
งานธุรการ - การเงิน - งานเจ้าหน้าที่

 

นายปวรุตม์    มงคลเกียรติชัย

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

            รับผิดชอบตำบลวังม่วง                  

 

นางสาวชุติมา ท้าวคำศร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

I    รับผิดชอบ ตำบลคำพราน

-+

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง   

                                                                                                                                                                                     ตำบลวังม่วง   อำเภอวังม่วง   จังหวัดสระบุรี

                                                                                                                                                                                 โทรศัพท์  036-730132  Fax  036-730132

                                                                                                                                                                          ผู้ดูแลเว็บไซต์   นางสุทธิสา   ผดุงพัก   เจ้าพนักงานธุรการ

                                                                                                                                                                              Email : Saraburi12@doac.go.th

                                                                                                                                                                                Website counter

                                                                                                                                                                             จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ้ต์

                                                                                                                                                                             ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม