สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์๐๓๖ – ๓๕๙๐๒๑ E-mail : saraburi12@doae.go.th

วิสัยทัศน์

    สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และได้มาตรฐาน องค์กร

    เกษตรกรเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

    1. ศึกษาและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร

    2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

    3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและให้บริการทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

    4. แก้ไขปัญหาและให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร และชุมชนเกษตร

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

    1. ส่งเสริมขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

    2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

    3. ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

    4. พัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป้าประสงค์

    1. เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรได้อย่าง มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน

    2. องค์กรเกษตรกร / ชุมชนมีความสามารถในการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเกิดเครือข่าย

    3. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงทันสมัย และเป็นประโยชน์

           ต่อการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

ค่านิยม

    มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นหนี่ง เป็นที่พึ่งเกษตรกร

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง   ตำบลวังม่วง   อำเภอวังม่วง   จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์  036-730132  Fax  036-730132

ผู้ดูแลเว็บไซต์   นางสุทธิสา   ผดุงพัก   เจ้าพนักงานธุรการ

Email : Saraburi12@doac.go.th

Website counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ้ต์

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม