Site Map

 

แนะนำสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไปอำเภอวังม่วง

อัตรากำลัง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์-แผนที่

แผนที่ปฏิบัติงานโครงการปี 2557

แผนที่การใช้จ่ายงบประมาณปี2557

ศูนย์บริการ ฯ

สถาบันเกษตรกร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สินค้า OTOP

บทบาทหน้าที่ ภารกิจ

แบบสำรวจความคิดเห็นการให้บริการทาง Internet

เทศบาลตำบลวังม่วง

เทศบาลตำบลคำพราน

อบต.วังม่วง

อบต.แสลงพัน

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำเดือน

รายงานการระบาดศัตรูพืช

รายงานพืชฤดูแล้ง

โครงการและแผนปฏิบัติงานประ จำปี 2556

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 2557

รายงานการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก

สถิติข้อมูลการเกษตร

แผนพัฒนาการเกษตร ปี  2556-2558

ข้อมูลจุดถ่ายทอด ฯ

ความรู้เกี่ยวกับ"การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน"

การใช้สารสะเดากำจัดศัตรูพืช

แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี

การทำน้ำหมักนมน้ำเหลือง

ผลการขึ้นทะเบีบน  ทบก.

ฐานข้อมูลการเกษตรที่สำคัญ

เทคโนโลยีน้ำ  ดิน  ปุ๋ย

รวมต้นไม้

การเกษตรเพื่ออาชีพ

พืชเศรษฐกิจ

รักบ้านเกิด

108  พรรณไม้ไทย

ราคาสินค้าการเกษตร

หน่วยงานภายใน

กรมส่งเสริมการเกษตร

SS NET

วิสาหกิจชุมชน

คลินิกเกษตร

สหกรณ์ออมทรัพย์

E-mail กรมส่งเสริม

สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน

สำนักงานเกฃาตรอำเภอมวกเหล็ก

สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท

สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้

สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง

สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศทางด้านการบริหารจัดการองค์กร

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร

ระบบฐานข้อมูลคลินิกเกษตร

ระบบรายงานการระบาดศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลสถาบันเกษตรกร

โครงการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร

ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร

ระบบการนำเข้าหนังสือเอกสารราชการ

ระบบรายงานการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ระบบสารสนเทศการผลิตการเกษตร

ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร

ระบบข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง   ตำบลวังม่วง   อำเภอวังม่วง   จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์  036-730132  Fax  036-730132

ผู้ดูแลเว็บไซต์   นางสุทธิสา   ผดุงพัก   เจ้าพนักงานธุรการ

Email : Saraburi12@doac.go.th

Website counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ้ต์

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม