รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคำพราน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
           นายสงัด  สังข์พิชัย ประธานกรรมการ
           นายผิน  สิงหะ รองประธาน
           นางสมพร  พรมอุทิศ เหรัญญิก
           นางปราณี  ฤทธิบุตร ประชาสัมพันธ์
           นายวุฒิ  จันทรดิษฐ์ กรรมการ
           นายสวนดอก  โพธานะ กรรมการ
           นายสมบัติ  เหรียญพานรอง กรรมการ
           นายพวง  มั่นใจดี กรรมการ
           นายบุญธรรม  เมืองนันธ์ กรรมการ
           นายเรวัตร   หลวงแก้ว กรรมการ
           นายบาง  น่วมโพธิ์ กรรมการ
           นางสมนึก  เรืองวุฒิเดช กรรมการ
           นายเริ่ม  มีอุสาห์ กรรมการ
                  นายวรวิทย์  สว่างทุกข์ กรรมการและเลขานุการ