**<< Wangmuang Dirstrict   Agricultural  Extension   office >>**

หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก  งามนักทุ่งทานตะวัน  ลือลั่นแหล่งโบราณคดี  มากมีธรรมชาติสวยงาม

  ห้องสมุดการเกษตร / สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร / ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์ / ถาม-ตอบปัญหาเกษตร

ข้อมูลทั่วไปอำเภอวังม่วง

       

          สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง  เชิญเที่ยวชมทุ่งทานตะวันบาน

          ระหว่างเดือน พฤศจิกายน  2556 - เดือนมกราคม  2557

แผนที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานอำเภอวังม่วง

จุดท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานอำเภอวังม่วง

ณ. บริเวณหน้าบริษัทโออิชิ  จำกัด  หมู่ 1 ต.แสลงพัน  เปิดงานท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน

อำเภอวังม่วง  วันที่  28  พฤศจิกายน  2556  ดอกบานในช่วงวันที่  25-30  พฤศจิกายน  2556

                                       

 

 

นายกิตินันท์  คงเพชร  เกษตรอำเภอวังม่วง

และเจ้าหน้าที่ทุกคนรับการนิเทศงานจากทีมงานของจังหวัด  ในวันที่  26  มีนาคม  2557

ณ. ส่ำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง

 

นายกิตินันท์  คงเพชร  เกษตรอำเภอวังม่วง  และเจ้าหน้าที่ทุกคน

ร่วมทำกิจกรรม  5  ส.  ในวันที่  24 มีนาคม  2557

  

 

นายกิตินันท์  คงเพชร  เกษตรอำเภอวังม่วง  และทีมนิเทศงานตรวจเยี่ยมธนาคาร

 พันธุ์พืชพื้นบ้านชุมชน ตำบลวังม่วง   ในวันที่  26 มีนาคม 2557

 

 

นายกิตินันท์  คงเพชร  เกษตรอำเภอวังม่วง  เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกฝักทองและ

แตงไทยในร่องอ้อยโรงงาน เพื่อหารายได้เสริมหลังการเก็บเกี่ยวอ้อย

  หมู่ที่  12 ต.วังม่วง  อ.วังม่วง  จ.วังม่วง     ในวันที่  26  มีนาคม 2557

 

นางสวนิตย์  พรหมโชติ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 ร่วมโครงการเทศบาลตำบลแสลงพันเคลื่อนที่ ปี 2557    ในวันที่  26  มีนาคม 2557

 

 

นางสาวสายใหม  แก้วเจิมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 อบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ในวันที่  28 มีนาคม  2557

 

 

นายวรวิทย์  สว่างทุกข์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรชำนาญการ

เข้าร่วมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรกรและ  ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ในวันที่  3   เมษายน 2557  ณ. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

 

นายกิตินันท์  คงเพชร  เกษตรอำเภอวังม่วง  และเจ้าหน้าที่ทุกคน

ร่วมประชุมประจำเดือน  (DM)   ในวันที่  3 เมษายน 2557

ณ. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง

 

นางสวนิตย์  พรหมโชติ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 มอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย ตำบลแสลงพัน  ในวันที่  3  เมษายน  2557

 

 

นางสวนิตย์  พรหมโชติ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน  ณ.ห้องประชุมอำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  

ในวันที่  2  เมษายน 2557

 

นายกิตินันท์  คงเพชร  เกษตรอำเภอวังม่วง  จัดประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน

ระดับอำเภอ  ปี  2557  ครั้งที่  1    ในวันที่  28  มีนาคม 2557

 

 

นางสาวชุติมา  ท้าวคำศร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านโป่งเก้ง   หมู่ที่  10  ต.วังม่วง  ในวันที่  11  เมษายน 2557

 

 

นายกิตินันท์  คงเพชร  เกษตรอำเภอวังม่วง  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง

ได้มารดน้ำขอพรนายอำเภอวังม่วงเนื่องในวันสงกรานต์  ในวันที่  10  เมษายน  2557

 ณ. หน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง

 

ินายกิตินันท์  คงเพชร  เกษตรอำเภอวังม่วง  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง

ได้มารดน้ำขอพรเกษตรจังหวัดสระบุรี เนื่องในวันสงกรานต์  ในวันที่  9  เมษายน  2557

ณ. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

 

นางสาวชุติมา  ท้าวคำศร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวสายใหม  แก้วเจิม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เตรียมความพร้อมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

  ในวันที่  17  เมษายน  2557  ณ. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบอน

 

นางสาวชุติมา  ท้าวคำศร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   

ศึกษาพื้นที่และเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบอน  ในวันที่  17   เมษายน  2557

 

 

 

พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทะิ์มงคลชัย    (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก)  

ตั้งประดิษฐานบริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

ทุ่งทานตะวันกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง  ๆ  ของอำเภอวังม่วง  จะปลูกกันมากในช่วงฤดูหนาว

 

 

ไร่องุ่นปภัสรา  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 ตำบลแสลงพันริมถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง

 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร  กิจกรรมที่สนุก  ๆ กับการขี่ม้า

 เพลิดเพลินการบรรยาการศของไร่องุ่น

น้ำตกป่าลานหินดาด  ตั้งอยู่หมู่ 6  ตำบลวังม่วงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สำหรับครอบครัวในวันหยุด

 

น้ำตกสวนมะเดื่อตั้งอยู่หมู่  11  ตำบลวังม่วง   เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สำหรับครอบครัวในวันหยุด

 

อุโมงค์ต้นไม้  เกิดจากต้นไม้โน้มเข้าหากันมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

อยู่ถนนสายวังม่วง-มวกเหล็ก

 

 

 

 

ขอขอบคุณในการเยี่ยมชม

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
แจกปฎิทินน่ารัก

แผนที่อำเภอวังม่วง
อัตรากำลัง
ที่อยู่ - เบอร์โทรศัพท์   

แผนปฏิบัติงานโครงการ ปี 2557

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557
ศูนย์บริการฯ

นายกิตินันท  คงเพชร

เกษตรอำเภอวังม่วง

 

สถาบันเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สินค้า  OTOP
แบบสำรวจความคิดเห็นการให้บริการทาง Internet
สถานที่ท่องเที่อยวอำเภอวังม่วง

เกษตรจังหวัดสระบุรี

 

 

 

เกษตรอำเภอเมือง

 

เกษตรอำเภอบ้านหมอ

เกษตรอำเภอหนองแซง

     เทศบาลตำบลวังม่วง

เกษตรอำเภอหนองแค

     เทศบาลตำบลคำพราน

เกษตรอำเภอแก่งคอย

     อบต.วังม่วง

เกษตรอำเภอดอนพุด

     อบต.แสลงพัน

เกษตรอำเ อหนองโดน

 

เกษตรอำเภอมวกเหล็ก

เกษตรอำเภอพระพุทธบาท

เกษตรอำเภอเสาไห

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำเดือน

กษตรอำเภอวิหารแดง

รายงานการระบาดศัตรูพืช

กษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร

รายงานพืชฤดูแล้ง

 

โครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปี  2556

ปฏิทินการประฎิบัติงานตามระบบส่งเสริมการ   เกษตร 2557

กรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก

SS NET

วิสาหกิจชุมชน

สถิติข้อมูลการเกษตร

คลินิกเกษตร

แผนพัฒนาการเกษตร  ปี  2556 - 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้อมูลจุดถ่ายทอดฯ

 

E-mail กรมส่งเสริม

 

   

ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร

ไทยรัฐ

ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

เดลินิวส์

ระบบสารสนเทศการผลิตการเกษตร

คมชัดลึก

ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

มติชน

ระบบรายงานการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  

แนวหน้า

ระบบการนำเข้าหนังสือเอกสารราชการ

ข่าวสด

ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร

ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

ช่อง 3

ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร

ช่อง 5

โครงการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ช่อง 7

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ช่อง 9

ระบบข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจำตำบล

ช่อง 11

ระบบรายงานการระบาดศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ

ระบบฐานข้อมูลคลินิกเกษตร

Thaitamboon.com

ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร

Hotmail.com

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

Kapook.com

ระบบสารสนเทศทางด้านการบริหารจัดการองค์กร

Sanook.com

 

Google.com

 

Phantip.com

 

Thai.com

 

 

เทคโนโลยีน้ำ ดิน ปุ๋ย

 

รวมต้นไม้

การเกษตรเพื่ออาชีพ

 

 

พืชเศรษฐกิจ

 

รักบ้านเกิด

108 พรรณไม้ไทย

ราคาสินค้าเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับ "การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน"

การใช้สารสะเดากำจัดศัตรูพืช

แนวทางในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

 
 

การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคม

การทำน้ำหมักนมน้ำเหลือง

 

ผลการขึ้นทะเบียน  ทบก.

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน  ทบก.