งานด้านสถาบันเกษตรกร

๑.      กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จำนวน    กลุ่ม

๑.๑  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งเก้ง  หมู่  ๑๐  ตำบลวังม่วง  สมาชิก  ๒๕  ราย  กิจกรรมผ้าทอมือ

๑.๒  กลุ่มแม่บ้านบ้านท่าฤทธิ์  หมู่ที่    ตำบลวังม่วง  สมาชิก  ๓๐  ราย  กิจกรรมหัตถกรรมใบลาน

๑.๓  กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองไทร  หมู่ที่    ตำบลวังม่วง  สมาชิก  ๒๐  ราย  กิจกรรมพริกแกง

๒.  กลุ่มยุวเกษตรกร  จำนวน    กลุ่ม

          ๒.๑  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่    ตำบลวังม่วง  สมาชิก  ๒๐  ราย

          ๒.๒  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดคำพราน  หมู่ที่    ตำบลคำพราน  สมาชิก  ๒๐  ราย

          ๒.๓  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนหนองกรดสามัคคี  หมู่ที่    ตำบลแสลงพัน  สมาชิก  ๒๐  ราย

๓.  กลุ่มอาชีพเสริม  จำนวน    กลุ่ม

          ๓.๑  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลวังม่วง  สมาชิก  ๑๕  ราย

          ๓.๒  กลุ่มส่งเสริมอาชีพและพัฒนาปุ๋ยพืชสด  สมาชิก  ๒๐  ราย

          ๓.๓  กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำไร่แสลงพัน  สมาชิก  ๓๐  ราย

๔.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

          ๔.๑  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านท่าฤทธิ์

          ๔.๒  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านหนองไทร

๕.  กลุ่มอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  จำนวน    กลุ่ม

          ๕.๑  กลุ่มอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  จำนวน  ๓๑  ราย

 

*******************************