กาส่งเสริมวิสาหกิจชุชน
   

วิสาหกิจชุมชนคืออะไร

         วิสาหกิจชุมชน  คือ  การประกอบการเพื่อการจัดการของชุมชนเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชน

        " ทุนของชุมชน "  ประกอบด้วย  ทุนที่เป็นเงิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลผลิตการเกษตร  ความรู้ภูมิปัญญา  ประเพณีวัฒนธรรม  ทุนทางสังคมหรือความเป็นพี่เป็นน้องกัน  ความไว้ใจกันของชุมชน

 

  เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

       พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้มีการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจระดับรากหญ้า  ภายใต้ปรัชญาการพัฒนาให้เกษตรกร  องค์กรเกษตรกร  และชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยรัฐบาลเล็งเห็นว่า  ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจหรือกิจการในระดับรากหญ้าอยู่มากมาย  ซึ่งเป็นการประกอบกิจการขนาดเล็กมาก  ไม่ถึงระดับที่จะเป็นวิสาหกิจ  ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มีรูปแบบ   ไม่ได้เป็นนิติบุคคล  จึงไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบและสนับสนุน   ดังนั้น เป้าหมายหลักของพระราชบัญญัติจึงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย  และได้รับการสนับสนุนตรงตามความต้องการ  ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตรงความต้องการอย่างแท้จริง

 

  บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

            การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน   เป็นการทำงานในลักษณะพหุภาคี  ในรูปแบบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  โดยมีการประสานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานคล้ายกัน  เพื่อให้เสริมกัน  แทนที่จะแข่งขันและซ้ำซ้อน  กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน   กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานด้านธุรการ  งานประชุม  การศึกษาข้อมูล  และกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

            บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
              1. รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
              2. รับคำขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
              3. กำหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระดับปฐมภูมิ  หมายถึงขั้นพื้นฐานปัจจัยสี่และสิ่งจำเป็นในชุมชน
              4. จัดให้มีมาตรการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้  รวมทั้งการส่งเสริมในระดับที่สูงขึ้น
              5. ส่งเสริมเครือข่าย  การตลาด  และเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ  เช่น  ภาคอุตสาหกรรม
              6. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
              7. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน  รวมทั้งเงินทุน  การจัดการฝึกอบรมต่างๆ  รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับต่างๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานหรือการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน

           ตามบทบาททั้ง  7 ข้อดังกล่าวข้างต้น  กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติ  ระดับจังหวัด  และระดับชุมชน  ซึ่งมีงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่แล้ว  เพื่อร่วมกันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในลักษณะบูรณาการ เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง   ทั้งนี้ จะต้องประสานแนวคิดพื้นฐาน  กิจกรรม  ผลประโยชน์ของประเทศชาติ  ในหมู่ผู้ปฏิบัติงานต่างหน่วยงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน  ด้วยวิธีที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด  และต้องพัฒนาบุคลากรในระดับจังหวัดให้มีความสามารถพร้อมในการประสานผลประโยชน์  ความคิด   งาน  และบุคลากร ฯลฯ  สำหรับในส่วนของการบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัด ซีอีโอ  ซึ่งเป็นการประยุกต์การทำงานเชิงธุรกิจมาใช้ในระบบราชการ   ทำให้ผู้ว่าฯ ซีอีโอ    ทำหน้าที่เป็นผู้นำสูงสุด  เน้นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในจังหวัด  ให้ดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ร่วมกัน  ไม่ใช่ต่างคนต่างทำอีกต่อไป   วิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดจะเป็นสาระสำคัญของยุทธศาสตร์จังหวัด  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น