รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแสลงพัน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
        นายสาลี่  การสมศักดิ์ ประธานกรรมการ
        นายสมจิตร  แก่นวิจิตร รองประธาน
        นายพยัคฆ์  ดารา เหรัญญิก
        นายบุญส่ง  คุณสมบัติ ประชาสัมพันธ์
        นายสุรเชษฐ์  ปิยะนุช กรรมการ
        นายจำปี  ปานจะอำ กรรมการ
        นางโสธร  เย็นระยับ กรรมการ
        นายประสิทธิ์  ศรีสอาด กรรมการ
        นายคำมูล  ดวงสว่าง กรรมการ
        นางปิ่นประภา  บุญโจม กรรมการ
        นางสาวเรณู  สิมมา กรรมการ
        นางสำเนียง  หินซ้อน กรรมการ
        นายไพฑูรย์  เกิดในแก้ว กรรมการ
        นายพัก  ตรงใจลาน กรรมการ
        นางสวนิตย์   พรหมโชติ กรรมการและเลขานุการ