รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังม่วง

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1.  นายสุวิทย์    จิตสันติ   ประธานกรรมการ
2.  นายสังวรณ์  บุญประเสริฐ รองประธาน
3.  นางวาสนา  เผือกผ่อง เหรัญญิก
4.  นายประเทือง  มานะกุล ประชาสัมพันธ์
5.  นายทวี  พรพงษ์ กรรมการ
6.  นายประเทือง  คุ้มสมบัติ กรรมการ
7.  นายกัณหา   อ่อนคล้าย กรรมการ
8.  นายสมบูรณ์  สุวรรณ กรรมการ
9.  นายน้อย   สัมมาขันธ์ กรรมการ
10.  นายวิฑูรย์   ทิพย์มาตร กรรมการ
11.  นายวิหาร   ผาปะทะ กรรมการ
12.  นายสนั่น  แปแพร กรรมการ
13.  นายสำอางค์  ช่วยสัตว์ กรรมการ
14.  นายชด  หยั่งถึง    กรรมการ
14.  นายชด  หยั่งถึง    กรรมการ
15.  นางจันทร์แรม  อยู่โต กรรมการ
16.  นายประเสริฐ  วงษ์ขอม กรรมการ
17.  นางสังวาลย์  สวยงาม     กรรมการ
18.  นายเจริญ  บุญรามณรงค์    กรรมการ
19.  นายโสภี  อ่อนน้อม  กรรมการ
20.  นางบานเย็น  สอนดี     กรรมการ
21.  นางสาวสายใหม  แก้วเจิม กรรมการและเลขานุการ